Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Một đường thẳng cắt đồ thị (P) của hàm số \(y=f\left(x\right)=2x^2-3x+5\) tại\(A\left(2;a\right),B\left(b;10\right)\). Tiếp tuyến của (P) song song với đường thẳng đã cho có hệ số góc bằng bao nhiêu?

  1. \(1\)hoặc \(-6\)
  2. \(-1\) hoặc \(6\)
  3. \(2\) hoặc \(-3\)
  4. \(-2\) hoặc\(3\)

Hướng dẫn giải:

Hai điểm \(A\left(2;a\right),B\left(b;10\right)\) thuộc đồ thị (P) nên  \(a=f\left(2\right)=7\) và \(f\left(b\right)=10\Leftrightarrow2b^2-3b-5=0\Leftrightarrow b=-1;b=\dfrac{5}{2}\)

Nếu \(b=-1\) thì tiếp tuyến có hệ số góc bằng hệ số góc đường thẳng \(AB\) tức là bằng \(\dfrac{a-10}{2-b}=\dfrac{-3}{3}=-1\).

Nếu \(b=\dfrac{5}{2}\) thì tiếp tuyến có hệ số góc bằng \(\dfrac{a-10}{2-b}=\dfrac{-3}{-\dfrac{1}{2}}=6\).

Đáp số: -\(-1\)\(6\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.