Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Cho (P) là đồ thị của hàm số \(y=f\left(x\right)=x^2-2x+3\). Tiếp tuyến của (P) song song với đường thẳng \(4x-2y+5=0\) là đường thẳng có phương trình nào trong số các phương trình dưới đây:

  1. \(y=2x-2\)
  2. \(y=2x+2\)
  3. \(y=2x-1\)
  4. \(y=2x+1\)

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng \(4x-2y+5=0\) có hệ số góc \(2\) nên tiếp tuyến song song với đường thẳng này cũng phải có hệ số góc\(2\). Phương trình hoành độ tiếp điểm là \(f'\left(x\right)=2\)\(\Leftrightarrow2x-2=2\Leftrightarrow x=2\).

Tiếp tuyến song song với \(4x-2y+5=0\) có phương trình \(y=2\left(x-2\right)+f\left(2\right)\Leftrightarrow y=2x-4+3\Leftrightarrow y=2x-1\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.