Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2};\left(x\le1\right)\\ax+b;\left(x>1\right)\end{cases}\)

Tìm  các giá trị của a và b để hàm số có đạo hàm tại \(x=1\).

  1. \(a=1;b=\frac{1}{2}\)
  2. \(a=1;b=-\frac{1}{2}\)
  3. \(a=\frac{1}{2};b=\frac{1}{2}\)
  4. \(a=\frac{1}{2};b=-\frac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải:

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.