Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Cho hình nón có \(\frac{S_{tp}}{S_{xq}}=\frac{4}{3}\). Cho \(r\) là bán kính đáy của hình nón. Thể tích của khối nón là:

  1. \(\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi r^3\)
  2. \(\frac{2\sqrt{3}}{5}\pi r^3\)
  3. \(\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi r^3\)
  4. \(\frac{2\sqrt{2}}{5}\pi r^3\)

Hướng dẫn giải:

Do \(\frac{S_{tp}}{S_{xq}}=\frac{4}{3}\Rightarrow\frac{S_{xq}}{S_đ}=3\Rightarrow\frac{\pi rl}{\pi r^2}=3\Rightarrow l=3r.\)

r 3r h

Gọi h là chiều cao của khối nón. Khi đó \(h=\sqrt{9r^2-r^2}=2\sqrt{2}r.\)

Vậy thể tích khối nón là:

 \(V=\frac{1}{3}\pi r^2.2\sqrt{2}r=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi r^3.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.