Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Ngọc Linh Đặng Nguyễn

Đốt cháy hoàn toàn a g rượu etylic tuyệt đối thu được 71 g hỗn hợp khí CO2 và hơi nước .Tính giá trị của a và thể tích không khí cần dùng(đktc)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN