Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Quý Trần

Một mạch dao động LC gồm một tụ tụ điện C =1nF L=3mH điện áp định bằng 3V. Điện tích cực đại trên tụ điện là


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN