Bài 7. Câu lênh lặp

trout tina

Nhập số nguyên n.Xuất ra màn hình tổng các số nguyên tố từ 1 -> n.

Havee_😘💗
Havee_😘💗 17 tháng 5 2020 lúc 19:59

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 20:51

uses crt;

var i,n,s,j,kt:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

if i>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to i-1 do

if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then s:=s+i;

end;

writeln(s);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN