Hướng dẫn soạn bài Hai cây phong - trích

Hạ Mặc Tịch

Đặt câu ghép có các đk sau:

d. Các vế câu có quan hệ bổ sung

e. Các vế câu câu được nối với nhau bằng quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến.

g. Các vế câu câu được nối với nhau bằng quan hệ từ biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.

h. Các vế câu câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN