Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

lavenderduong

Ở ngô, khi lai giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng đời F1 xuất hiện toàn cây ngô cao 160cm. đem F1 tiếp tục giao phối thu được F2 3840 cây ngô có chiều cao từ 80cm đến 240 cm trong đó có 15 cây ngô cao 80cm và 16 cây ngô cao 240cm (quy luật tương tác gen, 1 alen trội làm tăng 20cm).

Khi cho ngô cao 120cm giao phối với nhau người ta thu được F1 xuất hiện 6,25% cây thấp 80cm. Cho biết có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên? (21)

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 25 tháng 4 2020 lúc 10:03

Bài ra ta có F1 thu được 100% ngô thân cao => Tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp.

- Qui ước gen:

Alen A: Thân cao

Alen a: Thân thấp

- Vì đời F1 đồng loạt xuất hiện tính trạng thân cao mà đề bài không cho biết bố, mẹ không thuần chủng nên có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: P: AA x aa (bố, mẹ đều thuần chủng)

F1: 100% Aa (thân cao)

TH2: P: AA x AA (bố, mẹ đều ĐHT)

F1: 100% AA (thân cao)

- Nếu ta cho F1 giao phấn với nhau thì thu được F2 như sau:

P1: Aa x Aa

F2: 1AA : 2 Aa : 1aa

(3 thân cao : 1 thân thấp)

P2: AA x AA

F2: 100% AA (toàn thân cao

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN