Hướng dẫn soạn bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Ngô Sĩ Liên

Trần Minh Ngọc

So sánh nghệ thuật xây dưng nhân vật Trần Quốc Tuấn và Trần Thủ Độ trong ''Đại Việt sử kí toàn thư'' của Ngô Sĩ Liên ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN