Chương IV- Các định luật bảo toàn

thanh thanh nguyen

Một hành khách khối lượng m=40kg, đang đứng yên trên xe khối lượng M=100kg. Biết e đang chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát với v0=1m/s. Người này nhảy ra khỏi xe với vận tốc v=2m/s so với đất. Tính vận tốc của xe ngay sau khi người này nhảy ra. Nếu người này:

a) Nhảy về phía trước cùng hướng chuyển động của xe.

b) Ngược hướng chuyển động của xe.

c) Theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của xe.

mọi người giúp e với ạ

B.Thị Anh Thơ
12 tháng 1 2020 lúc 19:30

a. \(p=p'\)

\(\left(M+m\right)v_o=mv+Mv'\)

\(v'=\frac{\left(M+m\right)v_o-mv}{M}=\frac{\left(100+40\right)1-40.2}{100}=0,6\left(\frac{m}{s}\right)\)

b. \(p=p'\)

\(\left(M+m\right)v_o=-mv+Mv'\)

\(v'=\frac{\left(M+m\right)m_o+mv}{M}=\frac{\left(100+40\right).1+40.2}{100}=2,2\left(\frac{m}{s}\right)\)

c.\(\left(Mv'\right)^2=\left[\left(M+m\right)v_o\right]^2+\left(mv\right)^2\)

\(\left(100v'\right)^2=\left[\left(100+40\right).1\right]^2+\left(40.2\right)^2\)

\(v'=1,612\left(\frac{m}{s}\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN