Chương IV- Các định luật bảo toàn

Hùng Nguyễn
21 giờ trước (18:26)

Ta có: \(p=mv\)

\(\Rightarrow p'=mv'=3mv=3p\)

 

Bình luận (0)
Hồng Phúc
6 tháng 5 lúc 18:57

a, \(W=W_đ+W_t=\dfrac{1}{2}mv_A^2+mgz_A=\dfrac{1}{2}.0,5.30^2=225J\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
6 tháng 5 lúc 18:57

b, Do vật chỉ chịu tác dụng của lực thế nên theo định luật bảo toàn cơ năng:

\(W_A=W_B\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}m.v^2_A+mgz_A=\dfrac{1}{2}mv_B^2+mgz_B\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}0,5.30^2+0,5.10.0=\dfrac{1}{2}0,5.0^2+0,5.10.z_B\)

\(\Leftrightarrow z_B=45\left(m\right)\)

Vậy độ cao cực đại mà vật đạt được là \(45m\)

Bình luận (0)
Hồng Phúc
6 tháng 5 lúc 18:57

c, Do vật chỉ chịu tác dụng của lực thế nên theo định luật bảo toàn cơ năng:

\(W_A=W_C\)

\(\Leftrightarrow W_{đ\left(A\right)}+W_{t\left(A\right)}=W_{đ\left(C\right)}+W_{t\left(C\right)}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}m.v_A^2=W_{đ\left(C\right)}^2+mgz_C\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}.0,5.30^2=W_{đ\left(C\right)}+0,5.10.20\)

\(\Rightarrow W_{đ\left(C\right)}=125J\)

Vậy động năng ở độ cao 20m so với mặt đất là \(W_{đ\left(C\right)}=125J\)

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Đạt
28 tháng 4 lúc 10:16

quá trình đẳng áp có công thức:

\(\dfrac{V1}{T1}=\dfrac{V2}{T2}\)

Gọi nhiệt độ ở quá trình đầu là t => nhiệt độ ở quá trình 2 là t+85

từ đó ta có nhiệt độ ban đầu \(t=\dfrac{V1\left(t+85\right)}{V2}\)

\(\Leftrightarrow t=\dfrac{6,1\left(t+85\right)}{7,8}\)

\(\Leftrightarrow7,8t=6,1t+518,5\)

\(\Leftrightarrow1,7t=518,5\\ \Leftrightarrow t=305^oC\)

? Mình không hiểu mình làm sai hay đề sai nữa 

Bình luận (0)
Lương 10A2
26 tháng 4 lúc 23:36

BIẾN THIÊN CƠ NĂNG

A cản hay A hãm = W2 - W1 

= 0 - 1 / 2 * m *v^2 (do vật dừng lại nên W2 =0)

đổi 72km/h = 20m/s

thay số vào ta được

A hãm = -1/2 * 1000 * 20 ^2 = -2*10^5 J

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN