Chương I- Điện học

tran xuân phương

Trên bóng đèn có ghi 6V-3W

a) nêu ý nghĩa của con số đó

b) tính cường độ dòng điện định mức của đèn

c) dùng thêm một bóng đèn có số ghi 3V-3W , và một biến trở cùng với bóng đèn trên mắc vào mạch điện có U=9V . Trình bày cách mắc sao cho đèn sáng bình thường . Tính giá trị của biến trở lúc đó ?

QEZ
29 tháng 12 2019 lúc 20:42

a, 6V là hiệu điện thế định mức

3W là công suất định mức

b, CĐDĐ định mức \(I_{đm}=\frac{P_{đm}}{U_{đm}}=\frac{3}{6}=0,5\left(A\right)\)

c, nên mắc hai đèn song song rồi nt vs biến trở

\(I_2=\frac{P_2}{U_2}=\frac{3}{3}=1\left(A\right)\)

\(I_1=I_{đm}=0,5\left(A\right)\)\

\(R_2=\frac{U_2}{I_2}=3\left(\Omega\right)\)

\(R_1=\frac{U_1}{I_1}=\frac{6}{0,5}=12\left(\Omega\right)\)

\(R_{12}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=2,4\left(\Omega\right)\)

\(I_t=I_{12}=I_1+I_2=1,5\left(A\right)\)

\(R=\frac{U_t}{I_t}=\frac{9}{1,5}=6\left(\Omega\right)\)

\(R_b=R-R_{12}=6-2,4=3,6\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN