Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Hà Nguyễn

1 ôtô có khối lượng 2 tấn chuyển động với vận tốc đầu là 18km/h. Sau khi đi được 20s thì đạt vận tốc 54km/h

Tính

a)gia tốc

b) lực tác dụng lên ôtô

c) quảng đường khi tăng vận tốc từ 18km/h đến 36km/h

d)hệ số ma sát là 0,02 lấy g =10 m/s^2 tính F kéo

Netflix
Netflix 28 tháng 12 2019 lúc 15:58

chọn chiều chuyển động của ô tô là chiều dương

a)gia tốc của ô tô lúc này là: a = \(\frac{v^2-v_02}{t}\) = \(\frac{\left(\frac{54}{3,6}\right)^2-\left(\frac{18}{3,6}\right)^2}{20}\) = \(\frac{15^2-5^2}{20}\) = 10 (m/s)

b)theo định lật II Niu-tơn ta có: F = m.a = 2000.10 = 20000 (N)

c)quãng đường ô tô đi được khi tăng vận tốc từ 18 km/h đến 36 km/h là:

s = \(\frac{v^2-v_0^2}{2a}\) = \(\frac{10^2-5^2}{2.10}\) = 3,75 (m)

d)ta có: N = P = m.g = 2000.10 = 20000 (N)

⇒ Fms = μ.N = 0,02.20000 = 400 (N)

theo định luật II Niu-tơn ta có (chiếu lên chiều dương): - Fms + F = m.a

⇔ - 400 + F = 2000.10

⇒ F = 19600 (N)

Bình luận (0)
trần đức anh
trần đức anh 29 tháng 12 2019 lúc 20:08

m= 2 tấn = 2000 kg

v0= 18 km/h = 5m/s

vt= 54 km/h =15 m/s

t= 20s

a, Tính a

Áp dụng công thức:

a=\(\frac{v_t-v_o}{t}=\frac{15-5}{20}=0,5\)(m/s)

b, Tính F

F= m.a = 2000.0.5=1000 (N)

c, Tính S đi được từ 5 m/s đến 10 m/s

s= \(\frac{v_t^2-v_o^2}{2a}=\frac{10^2-5^2}{2.0,5}=75\left(m\right)\)

d, Tính F kéo

Fk - Fms = ma

=> Fk= ma+ Fms = 2000.0,5 + 0,02.2000.10 =1400 (N)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN