Nguyễn Dăng Chung
9 tháng 3 2017 lúc 20:57

gọi d là ước chung của 3a+4 và 2a+3

ta có 3a+4 - 2a+3 chia het cho d

=> 2(3a+4)-3(2a+3) chia hết cho d

=>6a+8-6a+9 chia het cho d

=>-1 chia het cho d

chứng tỏ rằng phân số trên là phân số tối giản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN