Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Kieu Anh

giải phương trình a/ \(tan^2x.tan^22x.tan3x=tan^2x-tan^22x+tan3x \) b/ \(tan^22x.tan^23x.tan5x=tan^22x-tan^23x+tan5x\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN