Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 147
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 1
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian