Unit 1: Local Environment

Dương Thanh Ngân

Change into Passive Voice.

22.Will Tom visit his parents next month?

…………………………………………………………………

Kiêm Hùng
19 tháng 7 2019 lúc 21:34

→ Will his parents be visited by Tom neext month?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN