Dao động cơ học

Đức Minh

1. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng m=0,2kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A=5cm. Trong một chu kì T, thời gian lò xo nén, dãn là bao nhiêu?

2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình \(x=4cos\left(4\pi t+\pi\right)\). Xác định thời gian lò xo nén trong một chu kì?

Hà Đức Thọ
6 tháng 7 2019 lúc 14:51

Câu 1.

Chu kì dao động: \(T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}=2\pi\sqrt{\dfrac{0,2}{80}}=\dfrac{\pi}{10}(s)\)

Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB là:

\(\Delta\ell_0=\dfrac{mg}{k} = \dfrac{0,2.10}{80}=0,025m=2,5cm\)

Do vậy, lò xo nén ứng với vật ở li độ từ -5cm đến -2,5cm; lò xo dãn ứng với vật ở li độ từ -2,5cm đến 5cm.

Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay, ta được:

> O x -5 5 -2,5 M N dãn nén 240 O

Ta thấy trong 1 chu kì, lò xo nén ứng với góc quay 1200, lò xo dãn ứng với góc quay 2400

Do vậy, thời gian lò xo nén là: \(t_1=\dfrac{120}{360}.T=\dfrac{\pi}{30}s\)

Thời gian lò xo dãn là: \(t_2=\dfrac{240}{360}.T=\dfrac{\pi}{15}s\)

Câu 2.

Do con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, nên ở VTCB lò xo không biến dạng. Do vậy, trong 1 chu kì thời gian lò xo nén bằng thời gian lò xo dãn và bằng T/2

Vậy thời gian lò xo nén trong 1 chu kì là: \(t=\dfrac{T}{2}=\dfrac{1}{4}s\)

Bình luận (0)
LÊ VIẾT TÂM
29 tháng 10 2019 lúc 20:17

Chu kì dao động: T=2π√mk=2π√0,280=π10(s)T=2πmk=2π0,280=π10(s)

Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB là:

Δℓ0=mgk=0,2.1080=0,025m=2,5cmΔℓ0=mgk=0,2.1080=0,025m=2,5cm

Do vậy, lò xo nén ứng với vật ở li độ từ -5cm đến -2,5cm; lò xo dãn ứng với vật ở li độ từ -2,5cm đến 5cm.

Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay, ta được:

>Ox-55-2,5MNdãnnén240O

Ta thấy trong 1 chu kì, lò xo nén ứng với góc quay 1200, lò xo dãn ứng với góc quay 2400

Do vậy, thời gian lò xo nén là: t1=120360.T=π30st1=120360.T=π30s

Thời gian lò xo dãn là: t2=240360.T=π15st2=240360.T=π15s

Câu 2.

Do con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, nên ở VTCB lò xo không biến dạng. Do vậy, trong 1 chu kì thời gian lò xo nén bằng thời gian lò xo dãn và bằng T/2

Vậy thời gian lò xo nén trong 1 chu kì là: t=T2=14s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN