Câu hỏi của Nguyễn Nhật Minh - Tiếng Anh lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Đề thi vào 10 môn Tiếng anh một số tỉnh thành trên cả nước:

- Trường chuyên ngoại ngữ 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1H8hn2uhYd53KJOAOQMBzD1Eph08QThCH/view?usp=sharing

- Trường Amsterdam 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1v-76ZIzr6NWjJQKhWOIidAjZSTX8Bgl4/view?usp=sharing

- Trường Amsterdam 2015-2016: https://drive.google.com/file/d/16tN8QbuBoT7MiXAg3zhy3flyIC6eHiQ1/view?usp=sharing

- Tỉnh Thanh Hóa 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1ECT0cr_lghOGpybvQKQF-FM8LzxTGNzs/view?usp=sharing

- Tổng hợp đề chuyên Anh tỉnh Bắc Ninh: https://drive.google.com/file/d/0B2qBE3UZ9_oBV0loWlVpdmJNRkU/view?usp=sharing

- Trường chuyên Nguyễn Huệ: https://drive.google.com/file/d/1BvQL1LmmfayFtWkoshcsuq_sXz3ZhNaN/view?usp=sharing

- Tỉnh Bắc Giang 2016-2017 : https://drive.google.com/file/d/1OqfdEle2_P61nGRbJFYgZ9DaO8rYqMfn/view?usp=sharing

- Tỉnh Yên Bái 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1SPY85iPTb4wZ6ObvbIM9KSJhurbqsY0b/view?usp=sharing

- Thành Phố Hồ Chí Minh 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1SPY85iPTb4wZ6ObvbIM9KSJhurbqsY0b/view?usp=sharing

- Chuyên Sư phạm 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1_-xP1ujBH0KZjC-86oArEbYYRhBUsilt/view?usp=sharing

- Huyện Tháp 10 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/11HmF_b2grukmFwzkr2D2tiGZSPk6xs08/view?usp=sharing

- Tỉnh Bình Định 2015: https://drive.google.com/file/d/1As5vB-V5FJUC3Mb4WDcq9vaKprJPQOx5/view?usp=sharing

... Còn nữa nhưng để cập nhật sau nhé. Chúc các anh chị thi tốt

    11 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.