Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân

kudo shinichi (conan)

cho loài 2n=8 giả sử có 2 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân 1 lần . tìm số trứng tạo ra

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 10 tháng 3 2019 lúc 21:27

Tạo ra 2 trứng

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Lê Phương Thảo

Bài 1: Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái (2n=24) nguyên phân liên tiếp 8 lần.

a, Tính số tế bào con tạo thành và số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân nói trên.

b, Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Tính số tế bào trứng được tạo thành và tổng số NST trong các tế bào trứng.

c, Biết hiệu suất thụ tính của trứng là 50%. Tính số hợp tử được tạo thành và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triêuh tinh trùng tham gia. Hãy xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 50% số trứng nói trên.

Bài 2: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n=8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST.

1, Hãy xác định số đợt phân bào và số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.

2, Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng.

a, Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn ?

b, Quá trình giảm phân trên hoàn thành thì tạo ra bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu ?

c, Biết hiệu suất thụ tính của trứng là 25%. Tính số hợp tử được tạo thành và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triêuh tinh trùng tham gia. Hãy xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.

Loading...