Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 235
Điểm GP 42
Điểm SP 109

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (6)