Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Hương Nguyễn Thị Thu

Hòa tan 2,8 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Ag trong dung dịch HNO3 dư thì sinh ra khí NO2 duy nhất . Để hấp thụ hoàn toàn khí sinh ra phải dùng 400ml dung dịch NaOH 1 M

Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

đề sai( mk nghĩ là 40ml dd NaOH chứ không phải là 400ml dd NaOH)

gọi a, b lần lượt là số mol của Cu và Ag trong 2,8 g hỗn hợp

có: nNaOH= 0,04. 1= 0,04( mol)

PTPU

Cu+ 4HNO3\(\rightarrow\) Cu(NO3)2+ 2NO2\(\uparrow\)+ 2H2O

.a............................................2a.................. ( mol)

Ag+ 2HNO3\(\rightarrow\) AgNO3+ NO2\(\uparrow\)+ H2O

.b......................................b................... ( mol)

2NO2+ 2NaOH\(\rightarrow\) NaNO3+ NaNO2+ H2O

..0,04.........0,04................................................ ( mol)

theo giả thiết và PTPU ta có hệ pt

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+b=0,04\\64a+108b=2,8\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,01\\b=0,02\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) %mCu= \(\dfrac{0,01.64}{2,8}\). 100%= 22,86%

%mAg= 100%- 22,86%= 77,14%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN