Câu hỏi của Vũ Thị Minh Nguyệt - Toán lớp 6

Tính giá trị của biểu thức, tính nhanh nếu có thể

5) 327 - 48 - 152 + 173 

6) A = \(\frac{154+919+146+781}{823-217+533_{ }-139}\)

7) ( 1354 - 356 : 6 ) + 13,2

8) 784 . 0,5 : 0,28 - 196 : 28 + 2003

    Các bạn giúp mk nha, mk cảm ơn

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.