Bài 21. Hoạt động hô hấp

Nguyễn Hữu Vinh

mối quan hệ giữa trao đổi khí ở phổi và tế bào

Vân3007
21 tháng 12 2018 lúc 10:09

Bổ sung cho nhau, liên quan mật thiết để cùng tồn tại và hoạt động.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN