CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

phạm Thị Hà Nhi

Đốt 12,4 g Photpho trong khí O2 sau phản ứng thu được 21,3 g P2O5 . Tính:

a, Vo2 tham gia phản ứng ở đktc?

b, KL chất rắn thu được sau phản ứng?

Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 17 tháng 12 2018 lúc 12:06

4P + 5O2 \(\rightarrow\) 2P2O5

a/ ADDLBTKL

=> mO2 = 21,3 - 12,4 = 8,9 g

=> nO2 = \(\dfrac{89}{320}\)mol

=> VO2 = \(\dfrac{89}{320}.22,4=6,23lit\)

Bình luận (0)
Nông Ngọc Yên
Nông Ngọc Yên 17 tháng 12 2018 lúc 17:38

PTHH : 4P + 5O2 -----> 2H2O5

tỉ lệ : 4 5 2

a) nO2=nP:4*5

=>nP=m:M=12,4:31=0,4(mol)

=>nO2=0,4:4*5=0,5(mol)

=>Thể tích O2= 22,4*0,5=11,2(lít)

vậy thể tích O2 tham gia pứ = 11,2 lít

b) Như đề bài. Bằng 21,3g

Bình luận (0)
Khả Vân
Khả Vân 17 tháng 12 2018 lúc 19:18

4P + 5O2 \(\underrightarrow{to}\) 2P2O5

\(n_{P_2O_5}=\dfrac{21,3}{142}=0,15\left(mol\right)\)

\(n_P=\dfrac{12,4}{31}=0,4\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_P=2n_{P_2O_5}=2\times0,15=0,3\left(mol\right)< 0,4\left(mol\right)\)

⇒ P dư

a) Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{5}{2}n_{P_2O_5}=\dfrac{5}{2}\times0,15=0,375\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=0,375\times22,4=8,4\left(l\right)\)

b) Chất rắn thu được sau phản ứng gồm: P dư và P2O5

Theo PT: \(n_Ppư=2n_{P_2O_5}=2\times0,15=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_Pdư=0,4-0,3=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_Pdư=0,1\times31=3,1\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma m_{cr}=m_{P_2O_5}+m_Pdư=21,3+3,1=24,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN