Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Phạm Thu

một chiếc huyền xuôi dòng từ A dến B và quay về A. Biết vận tốc của nước so với bờ là 2km/h, AB=14km.Tính t.g tổng cộng đi và về của thuyền?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN