Di truyền học cấp độ tế bào

Thùy Ngân

bài 5: một tb lưỡng bội của loài A nguyên phân tạo đc 4 tb mới. một tb lưỡng bội của loài B nguyên phân tạo đc 16 tb ms. trong qt nguyên phân đó cả 2 tb đã lấy nguyên liệu từ môi trường để tạo 264 nst đơn . biết số nst đơn trong tb loài B nhiều hơn trong tb loài A là 8 nst đơn

a, xđ bộ nst 2n của mỗi loài

b, xđ số lần nguyên phân của mỗi tb ? biết tổng số tb con sau nguyên phân có 192 nst đơn

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 29 tháng 8 2017 lúc 19:22

Số lần nguyên phân của tb A là log24 = 2.

Số lần nguyên phân của tb B là log216 = 4.

Ta có (22 - 1). 2nA + (24 - 1). 2nB = 264 => 6nA + 30nB = 264. (1).

Mà: 2nB - 2nA = 8 (2).

Từ (1) và (2) => 2nA = 8 và 2nB = 16.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN