Chương V - Sóng ánh sáng

trần thị phương thảo

trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ lamda1= 720nm (màu đỏ) và bức xạ lamda2(màu lục: 500nm <= lamda2<= 575nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục. Giá trị của lamda2là:

A. 540nm                           B. 520nm                                   C. 560nm                                  D. 500nm

Hai Yen
27 tháng 3 2015 lúc 8:43

Trên màn quang sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất (MN) cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục tức là độ dài (MN)là \(9i_2\).

Mà MN có độ dài thỏa mãn \(MN = k_1i_1\)

=> \(9i_2 = k_1i_1\)

=> \(\lambda_2 = \frac{k_1\lambda_1}{9}.(*)\)

Mà: \(500nm \leq \lambda_2 \leq 575nm\)

=> \(500 nm \leq \frac{k_1\lambda_1}{9} \leq 575 nm\)

=> \(\frac{500.9}{720} \leq k_1 \leq \frac{575.9}{720}\)

=> \(6,25 \leq k_1 \leq 7,1875\)

=> \(k_1 = 7.\)Thay vào \((*)\) ta được: \(\lambda_2 = \frac{7.720}{9}= 560nm.\)

Chọn đáp án.C.560nm.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự