Dao động cơ học

Thu Hà

Một vật có khối lượng m= 100g rơi từ độc cao h= 100cm lên một đĩa khối lượng ko đáng kể, gắn ở đầu một lò xo đặt thẳng đứng trên mặt sàn nằm ngang ( h so với đĩa), độ cứng k = 10 N/m. lấy g= 10 m/s2. Lực kéo cực đại của lò xo tác dụng lên tác dụng lên điểm gắn cố định lên sàn là:
A. 2,6N
B. 4,6N
C. 3,6N
D. 5,6N

Hai Yen
23 tháng 3 2015 lúc 17:05

h 0 A I

Một vật rơi từ độ cao h xuống đĩa thì vận tốc lúc chạm đĩa tại O của vật cũng chính là vận tốc lớn nhất của con lắc dao động thỏa mãn:

                              \(v_{max}^2 - v_0^2 = 2gh\)

                        => \(v_{max} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2.10.1} = \sqrt{20} (m/s)\)

           Mà: \(v_{max} = A \omega=> A = \frac{v_{max}}{\omega} = \frac{\sqrt{20}}{10} \approx0,447m.\)

Lực kéo lớn nhất tác dụng lên điểm chính là lực đàn hồi lớn nhất khi lò xo dãn.nhiều nhất.(ở vị trí biên A)

                       \(F_ {maxI} = kA = 10.0,447 = 4,47N.\)

Chọn đáp án.B.

                            

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự