Chương II - Sóng cơ học

trần thị phương thảo

Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình: u1= u2=asin50pit(cm).C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu,giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại.Biết AC= 17,2cm.  BC= 13,6cm. Số đường cực đại đi qua cạnh AC là :

A. 6                         B. 8                                  C. 7                                        D. 16

Hai Yen
16 tháng 3 2015 lúc 9:44

Hai nguồn A,B cùng pha => Tại trung điểm là đường cực đại.

C thuộc đường cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại

=> C là đường cực tiểu ứng với k = 1.

d1 d2 C A B

         \(d_1- d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}\)

=> \(AC- BC = (2.1+1)\frac{\lambda}{2}\)

=> \(\lambda = \frac{2(17,2- 13,6)}{3}= 2,4 cm.\)

Số đường cực đại đi qua cạnh AC chính là số điểm cực đại trên cạnh AC thỏa mãn:

       \(0-AB \leq d_1-d_2 = k\lambda \leq AC- BC.\)

=>  \(-\frac{16}{2,4} \leq k \leq \frac{17,2-13,6}{2,4}\)

=> \(-6,67 \leq k \leq 1,5\)

=> \(k = -6,..0,1.\) Có 8 giá trị của k thỏa mãn.

Chọn đáp án.B.8

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự