Chương IV - Dao động và sóng điện từ

trần thị phương thảo

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm L=0,8m H và một bộ tụ gồm ba tụ có điện dung lần lượt là C1=C2=6pF ; C3=3pF .cho c=3.10^8 m/s. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng lamda= 150,8m=48pi m thì bộ tụ trên được ghép như sau

A.C1nt(C2//C3)                                 B.(C1ntC2)//C3                               C.C1//(C2ntC3)                                            D.C1ntC2ntC3

Hai Yen
27 tháng 2 2015 lúc 8:53

\(\lambda = c.T = c 2\pi \sqrt{LC}\) => \(C = \frac{\lambda^2 }{4\pi^2.c^2.L} = \frac{48^2\pi^2}{4\pi^2.c^2.L} = \frac{48^2}{4.9.10^{16}.0,8.10^{-3}} = 8.10^{-12}F = 8 pF.\)

mà \(C_1 = C_2 = 6pF; C_3 = 3pF\) => Không thể mắc 3 tụ nối tiếp được vì \(C_{23} = \frac{C_2C_3}{C_2+C_3} = 2; C_1 = 6 => C = \frac{C_1.C_{23}}{C_1+C_{23}} = 1,5< 8 \) 

Nhận thấy: \(C_{23} +C_1 = 2+ 6 = 8pF = C => \)\(C_1 // (C_2 nt C_3)\)

Chọn đáp án.C.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
27 tháng 2 2015 lúc 8:54

Bước sóng: \(\lambda=c.2\pi\sqrt{LC}\)

\(\Rightarrow C=\frac{\lambda^2}{c^2.4\pi^2L}=\frac{\left(48\pi\right)^2}{\left(3.10^8\right)^2.4.\pi^2.0,8.10^{-3}}=8.10^{-12}F=8pF\)

Hai tụ ghép nối tiếp: \(\frac{1}{C_{nt}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\)

Hai tụ ghép song song: \(C_{ss}=C_1+C_2\)

Để có \(C_b=8pF\) ta thấy chỉ có phương án C thỏa mãn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN