Chương IV - Dao động và sóng điện từ

trần thị phương thảo

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm L=0,8m H và một bộ tụ gồm ba tụ có điện dung lần lượt là C1=C2=6pF ; C3=3pF .cho c=3.10^8 m/s. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng lamda= 150,8m=48pi m thì bộ tụ trên được ghép như sau

A.C1nt(C2//C3)                                 B.(C1ntC2)//C3                               C.C1//(C2ntC3)                                            D.C1ntC2ntC3

Hai Yen
27 tháng 2 2015 lúc 8:53

\(\lambda = c.T = c 2\pi \sqrt{LC}\) => \(C = \frac{\lambda^2 }{4\pi^2.c^2.L} = \frac{48^2\pi^2}{4\pi^2.c^2.L} = \frac{48^2}{4.9.10^{16}.0,8.10^{-3}} = 8.10^{-12}F = 8 pF.\)

mà \(C_1 = C_2 = 6pF; C_3 = 3pF\) => Không thể mắc 3 tụ nối tiếp được vì \(C_{23} = \frac{C_2C_3}{C_2+C_3} = 2; C_1 = 6 => C = \frac{C_1.C_{23}}{C_1+C_{23}} = 1,5< 8 \) 

Nhận thấy: \(C_{23} +C_1 = 2+ 6 = 8pF = C => \)\(C_1 // (C_2 nt C_3)\)

Chọn đáp án.C.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
27 tháng 2 2015 lúc 8:54

Bước sóng: \(\lambda=c.2\pi\sqrt{LC}\)

\(\Rightarrow C=\frac{\lambda^2}{c^2.4\pi^2L}=\frac{\left(48\pi\right)^2}{\left(3.10^8\right)^2.4.\pi^2.0,8.10^{-3}}=8.10^{-12}F=8pF\)

Hai tụ ghép nối tiếp: \(\frac{1}{C_{nt}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\)

Hai tụ ghép song song: \(C_{ss}=C_1+C_2\)

Để có \(C_b=8pF\) ta thấy chỉ có phương án C thỏa mãn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự