Chương VI - Lượng tử ánh sáng

Nguyễn Trung Thành

Catôt của một tế bào quang điện lầm bằng kim loại có giới hạn quang điện là λo=0,825μm. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1o/2 và λ2=3λo/4 vào catôt. Độ lớn hiệu điện thế hãm là:
A. 1,5V
B. 2V
C. 0,5V
D. 1V

Hai Yen
3 tháng 2 2015 lúc 9:38

 

Công thức Anh-xtanh cho hiện tượng quang điện trong

 \(hf = A+ eU_{h}\) 

\(\lambda_1 < \lambda_2\) => \(hf_1 > hf_2\)=>  \(eU_{h1} > eU_{h2}\)

                                   => \(U_{h1} >U_{h2}\)

Chỉ cẩn tính \(U_{h1}\) để đảm bảo triệt tiêu dòng quang điện cho cả hai bức xạ.

\(eU_{h1} = hc(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_0}) = \frac{hc}{\lambda_0}\)=> \(U_{h1} = 1,5 V\)

Chọn đáp án.A.1,5V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự