Chương VI - Lượng tử ánh sáng

Nguyễn Trung Thành

Catôt của một tế bào quang điện lầm bằng kim loại có giới hạn quang điện là λo=0,825μm. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1o/2 và λ2=3λo/4 vào catôt. Độ lớn hiệu điện thế hãm là:
A. 1,5V
B. 2V
C. 0,5V
D. 1V

Hai Yen
3 tháng 2 2015 lúc 9:38

 

Công thức Anh-xtanh cho hiện tượng quang điện trong

 \(hf = A+ eU_{h}\) 

\(\lambda_1 < \lambda_2\) => \(hf_1 > hf_2\)=>  \(eU_{h1} > eU_{h2}\)

                                   => \(U_{h1} >U_{h2}\)

Chỉ cẩn tính \(U_{h1}\) để đảm bảo triệt tiêu dòng quang điện cho cả hai bức xạ.

\(eU_{h1} = hc(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_0}) = \frac{hc}{\lambda_0}\)=> \(U_{h1} = 1,5 V\)

Chọn đáp án.A.1,5V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN