Bài 7. Câu lênh lặp

Nguyễn Thị Minh Thuỳ

Vtc pascal nhập số n có đúng 4 chữ số, Thực hiện :

Tính tổng các chữ số của n và xét tổng đó có phải là số nguyên tố không?

Xuất ra màn hình số n theo thứ tự ngược lại.

Mn giúp em trong hôm nay vs ạ !!

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 11 2020 lúc 8:38

uses crt; var n,i,d,x,y,t,kt:integer; st,s:string; begin clrscr; repeat write('Nhap n='); readln(n); until (1000<=n) and (n<=9999); str(n,st); d:=length(st); t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],x,y); t:=t+x; end; writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t); if t>1 then begin kt:=0; for i:=2 to trunc(sqrt(t)) do if t mod i=0 then kt:=1; if kt=0 then writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la so nguyen to') else writeln('Tong cac chu so cua ',n,' khong la so nguyen to'); end else writeln('Tong cac chu so cua ',n,' khong la so nguyen to'); s:=''; for i:=d downto 1 do s:=s+st[i]; while s[1]='0' do delete(s,1,1); writeln('So ',n,' viet nguoc lai la: ',s); readln; end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN