Lập trình đơn giản

Nguyễn Ngọc Hiếu

Viết chương trình nhập \(8\ge n\ge2\) từ bàn phím và in ra thứ trong tuần tương ứng với giá trị của n

Giúp mình với nha!!!

Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 29 tháng 11 2020 lúc 15:15

Var n:integer;

Begin

Repeat

Write('Nhap n = ');readln(n);

If (n > 8) or (n < 2) then write('Nhap sai, nhap lai ');

Until (n <= 8) and (n >= 2);

If n = 2 then write('Thu hai');

If n = 3 then write('Thu ba');

If n = 4 then write('Thu tu');

If n = 5 then write('Thu nam');

If n = 6 then write('Thu sau');

If n = 7 then write('Thu bay');

If n = 8 then write('Chu nhat');

Readln;

End.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN