Bài 1. Đo độ dài

Thành Lê

một học sinh treo quả cân có khối lượng m1=150g vào đầu A của 1 thanh AB,Hãy xác điịnh khối lượng của vật nặng m2 treo tại B cách điểm O một khoảng bằng 3/5 AB để thanh cân bằng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN