Bài 15. Công suất

Lịch dương

Một máybbowm chạy bằng động cơ điện có công suất 2kw hiệu suất của máy là 80% tings tg để máy đưa 5000l nước lên cao 20m biết tlr của nước là 10000n/m3

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 23:01

P=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20mP=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20mP=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20m

Gọi t là thời gian bơm nước lên.

Công toàn phần để máy sinh ra để bơm hết khối nước là:

Atp=P.t=2000tAtp=P.t=2000tAtp=P.t=2000t

Khối lượng của khối nước cần bơm là:

m=D.V=1000.5=5000(kg)m=D.V=1000.5=5000(kg)m=D.V=1000.5=5000(kg)

Công có ích cần để bơm khối nước lên là:

Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)

Hiệu suất máy là 80%

AciAtp.100=80Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)AciAtp.100=80Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)⇒AciAtp.100=80⇒Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)

Vậy thời gian cần để bơm khối nước là:

Atp=2000tt=Atp2000=15625002000=781,25(s)13,02(h)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN