TEST YOURSELF 1

Phan Hoàng Anh

Đánh trọng âm

1.a.nation b.chirldren c.number d.attend

2.a.prevent b.practice c.forget d.speaking

3.a.understand b.pioneer c.disadvantaged d.attitude

4.a.embrace b.enthusiastic c.eradicate d.expand

5.a.protect b.remote c.performenca d.handicapped

..Lm hộ mk vs ạ , mk cần gấp

-Mơn bn nào đã giúp mk

VTT_ Hoa
29 tháng 10 2020 lúc 19:17

lên từ điển tra bạn ơi

Bình luận (0)
Lê Trang
29 tháng 10 2020 lúc 20:04

Đánh trọng âm

1.a.nation b.chirldren c.number d.attend

2.a.prevent (2) b.practice (1) c.forget (2) d.speaking (1)

-> Không có đáp án.

3.a.understand b.pioneer c.disadvantaged d.attitude

4.a.embrace b.enthusiastic c.eradicate d.expand (Tất cả đều đánh trọng âm ở âm tiết thứ 2)

-> Không có đáp án.

5.a.protect b.remote c.performenca d.handicapped

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN