Violympic toán 7

david thomson

Cho tỉ lệ thức \(\frac{x}{z}\)=\(\frac{z}{y}\)Chứng minh rằng \(\frac{^{x^2}+z^2}{y^2+z^2}\)=\(\frac{x}{y}\)

david thomson
david thomson 26 tháng 10 2020 lúc 19:27

giải hộ nhá

Bình luận (0)
Não Gà
Não Gà 29 tháng 10 2020 lúc 21:20

\(\frac{x}{z}=\frac{z}{y}\)\(xy=\text{x}^{2}\)

\(\frac{\text{x}^{2}+\text{z}^{2}}{\text{y}^{2}+\text{z}^{2}}\)=\(\frac{\text{x}^{2}+xy}{\text{y}^{2}+xy}\)=\(\frac{x(x+y)}{y(x+y)}\)=\(\frac{x}{y}\)

\(\frac{\text{x}^{2}+\text{z}^{2}}{\text{y}^{2}+\text{z}^{2}}\)=\(\frac{x}{y}\)

Vậy \(\frac{\text{x}^{2}+\text{z}^{2}}{\text{y}^{2}+\text{z}^{2}}\)=\(\frac{x}{y}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN