Bài 1: Sự điện li

Cao Viết Cường

hòa tan 4,9g H2SO4 vào nước thu được 200ml dd. Tính nồng độ ion chất điện li

Karik-Linh
18 tháng 9 2020 lúc 18:33

a. Xem như nấc 2 của H2SO4 điện li hoàn toàn

H2SO4→2H++SO2-4

nH2SO4=0,05(mol)

nH+=0,1(mol) nSO42=0,05(mol)

[H+]=0,1\0,2=0,5M

[SO2−4]=0,05\0,2=0,25M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN