Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Lan Phạm

Ở ruồi giấm, các tính trạng sau đây là trội hoàn toàn:thân xám, cánh thẳng, lông bình thường. Các tt tương ứng là đen, cong, cứng. Các cặp gen quy định chúng nằm trên accs cặp NST khác nhau. a. Khi cho giao phối ruồi cái thân xám với ruồi đực thân đen ở F1 có 50% số con thân xám: 50% số con thân đen. Cho F1 giao phối với nhau. - có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau giữa các cá thể F1? Tỉ lệ % từng loại kiểu hình của mỗi loại giao phối đó? - tỷ lệ % từng kiểu gen ở F2 tính hung từ các tổ hợp lai khác nhau? b. Cho ruồi cái mang ba cặp gen dị hợp và một cặp gen đồng hợp lặn về các tính trạng đã cho giao phối với ruồi đực chưa một cặp DH và hai cặp ĐH lặn về các tính trạng đã cho. - Số Kg và số Kh có thể có ở các ruồi con? - TLKH có thể có ở các ruồi con?


Các câu hỏi tương tự
Đào Huyền

Câu 1. a) trình bày cấu túc hóa học của phân tử ADN.

b) tại sao nói cấu trúc phân tử ADN chỉ có tính ổn định tương đối?

Câu 2. vận dụng kiến thức về mối quan hệ giữa kiểu gen kiểu hình và môi trường. hãy giải thích vai trò của các nhân tố nước, phần, cần, giống trong việc nâng cao năng suất cây trồng. để có năng suất cao cần chú ý tới nhân tố nào?tại sao?

Câu 3. xét một nhóm tế bào sinh giao tử mỗi tế bào xét một cặp gen Bb dài 5100Å nằm trên một cặp NST tương đồng. gen B có 1200 Ađênin, gen b có 1350 Ađênin.

a) tính số nucleotit mỗi loại trên mỗi gen.

b) tính số lượng từng loại nucleotit trong mỗi tế bào khi tế bào đang ở kì sau giảm phân 1 và kì sau giảm phân 2.

c) nếu có 1 tế bào trong nhóm tế bào sinh giao tử xảy ra đột biến dị bội ở cặp NST chứa cặp gen nói trên thì tế bào đó kết thúc giảm phân số lượng từng loại nucleotit trong mỗi loại giao tử là bao nhiêu?

Câu 6. lai hai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài , F1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. cho F1 tạp giao với nhau , ở F2 thu được 101 ruồi thân xám, cánh ngắn; 199 ruồi thân xám, cánh dài và 100 ruồi thân đen, cánh dài.

a) biện luận và viết sơ đồ lai từ P->F2.

b) phải chon ruồi khác có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để lai với ruồi F1 ở trên thu được tthees hệ có tỉ lệ 3 ruồi thân xám, cánh dài:1 ruồi thân xám, cánh ngắn.

biết mỗi tính trang do mỗi gen quy định.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN