Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn LInh

Hòa tan 0,41g hh X gồm bột nhôm và bột một oxit của sắt trong 180ml dd H2SO4 1,5M(loãng) thu dc 1,008l khí (đktc) và dd Y, Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng phản ứng. Tìm CT của oxit sắt và tính khối lg của mỗi muối có trg dd Y


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN