Ôn tập cuối năm phần số học

Hải Ngân

câu 1.\(1-\frac{1}{1\cdot3}-\frac{1}{3\cdot5}-\frac{1}{5\cdot7}-...-\frac{1}{2019\cdot2021}\)

câu 2.a,\(\frac{4}{5}+\frac{5}{7}:x=\frac{1}{6}\)

b,\(3\frac{1}{2}-3\cdot\left(x+\frac{3}{4}\right)=\frac{4}{5}\)

câu 3.a, bạn hoàng có 25 viên bi, bạn hoàng cho bạn minh 40% số viên bi của mình.Hỏi minh có bao nhiêu viên bi?

b,tính số học sinh của lớp 6D, biết rằng \(\frac{2}{3}\) số học sinh của lớp 6D có 28 bạn.

Mấy bạn giúp mình với nha, mình đang cần gấp.Thanks❤


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN