Chương IV- Các định luật bảo toàn

Đom Đóm

Từ độ cao 25m, một vật có m = 0,5kg được ném thẳng đứng xuống với vận tốc 20m/s, lấy g = 10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a) Áp dụng định luật bảo tồn cơ năng, tìm vận tốc chạm đất.

b) Khi chạm đất lần đầu vật nảy lên với vận tốc bằng 2/3 vận tốc khi chạm đất. Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.

c) Thời gian chạm đất là 0,2s, tính lực cản của đất tác dụng vào vật.

d) Biết phần năng lượng mất mát sau mỗi lần chạm đất là không đổi. Tính:

- Phần năng lượng mất mát sau mỗi lần chạm đất?

- Số lần vật chạm đất cho đến khi dừng lại.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN