Bài 7. Câu lênh lặp

Hữu Duy

BÀI 1 Viết chương trình suất ra các số từ 1 đến n là các số chẵn (pascal)

Bài 2 Viết chương trình xuất ra các số lẻ từ 1 đến n (pascal)

[Lớp 8]

Help me mai kt HKII

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 19 tháng 6 2020 lúc 21:49

Bài 1:

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then write(i:4);

readln;

end.

Bài 2:

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 2=1 then write(i:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...