Phần mềm học tập

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 5 tháng 1 lúc 20:37

Bước 1: s←0; i←1;

Bước 2: s←s+i;

Bước 3: i←i+1;

Bước 4: Nếu i<=50 thì quay lại bước 2

Bước 5: Xuất s

Bước 6: Kết thúc

Bình luận (0)
vu nhat duy
vu nhat duy 5 tháng 1 lúc 14:50

n

Bình luận (0)
Linh8A1
Linh8A1 5 tháng 1 lúc 19:53

S = 1+2+...+50

   = ( 1+50 ) \(\times\) 25

   = 1275

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 26 tháng 12 2020 lúc 20:56

a) Tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên

Xác định bài toán: 

-Input: 50 số tự nhiên đầu tiên

-Output: Tổng của 50 số đó

Mô tả thuật toán:

-Bước 1: s←0; i←1;

-Bước 2: s←s+i;

-Bước 3: i←i+1;

-Bước 4: Nếu i<=n thì quay lại bước 2

-Bước 5: Xuất s

-Bước 6: Kết thúc

b) Kiểm tra a là số chẵn hay số lẻ

Xác định bài toán

-Input: Số a

-Output: Kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn

không thì a là số lẻ

-Bước 3: Kết thúc

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 tháng 12 2020 lúc 22:31

uses crt;

var a:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

until a>0;

if (a mod 3=0) and (a mod 5=0) then writeln(a,' chia het cho 3 va 5')

else writeln(a,' khong chia het cho 3 va 5');

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 14 tháng 12 2020 lúc 18:49

Program HOC24;

var a: integer;

begin

write('Nhap a : '); readln(a);

if (a mod 3=0) and (a mod 5=0) then write(a,' chia het cho 3 va 5') else write(a,' khong chia het cho 3 va 5');

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 12 2020 lúc 22:26

uses crt;

var a:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

until a>0;

if (a mod 3=0) and (a mod 5=0) then writeln(a,' chia het cho 3 va chia het cho 5')

else writeln(a,' khong chia het cho 3 va 5');

readln;

end.

Bình luận (0)
Huỳnh Thanh Nguyên
Huỳnh Thanh Nguyên 17 tháng 11 2020 lúc 22:31

bằng 4 bạn ơi.

Bình luận (0)
Viên Tiểu Mộng
Viên Tiểu Mộng 7 tháng 11 2020 lúc 20:54

theo mình thì bạn nên thêm câu lệnh readln; vào phần trước chữ end. vì làm vậy chương trình sẽ dừng lại để bạn quan sát cho đến khi nhấn phím enter nhé

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
Tran Nguyễn Đăng Dương 5 tháng 11 2020 lúc 21:49

Bạn ko thêm câu lệnh readln; vào cuối bài à

Nếu có thêm rồi mà vẫn lỗi thì chụp màn hình qua

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 4 tháng 11 2020 lúc 20:29

Tự mà lên

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 19 tháng 6 2020 lúc 20:32

uses crt;

var a:array[1..100]of real;

n,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap so hoc sinh:'); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('Nhap diem mon Tin cua hoc sinh thu ',i,'='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to n do

writeln('Diem cua ban thu ',i,'=',a[i]:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN