Một số vấn đề xã hội của tin học

Mạnh Tuấn
26 tháng 12 2019 lúc 19:54

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Thục Uyên
19 tháng 12 2019 lúc 21:02

1C

2B

Bình luận (0)
Dương Ngọc Nguyễn
28 tháng 11 2019 lúc 18:43

Ở địa phương em, hầu hết mọi nhà đều có điện thoại di động và họ được tiếp xúc với các phần mềm tin học. Những nhà có máy tính thì tải được Microsoft Word, Microsoft Excel...

Bình luận (0)
MinhLe
9 tháng 11 2019 lúc 18:32

Program hotrotinhoc;

var n,k,i,t,s,j: integer;

begin

write('Nhap n='); readln(n);

write('Nhap k='); readln(k);

t:=1;

while k<n do

begin

k:=k*2;

t:=t+1;

end;

write(t);

readln

end.

Bình luận (0)
forever alone
23 tháng 4 2018 lúc 20:54

bạn có download file đấy ko?

Bình luận (0)
Quang Mai Van
14 tháng 8 2018 lúc 21:32

18+ hại

Bình luận (0)
Như Phạm

1. Câu lệnh sau thực hiện công việc gì?

If N mod 3=0 then wrote (N, 'chia het cho 3') else write(N, 'khong chia het cho 3');

A.Kiểm tra xem N có phải là số có ba chữ số hay không

B.Kiểm tra xem N có chia hết cho 3 không

C.Kiểm tra xem N có tận cùng bằng 3 hay không

D.Tất cả đều sai

2.Xét biểu thức logic (n div 10 >0) and (n div 100=0). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.Kiểm tra xem n có phải là số tự nhiên có hai chữ số hay không

B.Kiểm tra xem n có chia hết cho 10 hay không

C.Khi nào sử dụng thủ tục readln(<danh sách biến vào >);?

D.Khi cần xuất dữ liệu ra khỏi màn hình

3.Biết rằng a,b,c là độ dài 3 cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau đây cho kết quả true?

A. a-b >c

B. a+b >c

C. b-c >a

D. a+b < c

4.Cho biết kết quả của chương trình sau

a:=3; b:=4; c:=5

If ((a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c)) or (c*c=b*b+a*a) then

write('Do la bo so pitago') else wrote('Do khong la bo so Pitago');

A. Do la bo so pitago

B. Do khong la bo so pitago

C. Do khong la bo so Pitago

D. Do la bo so Pitago

5. Cho các khai báo:

Var ch: char; A,B: integer; C,D: byte; e,f:real; p,k: Boolean; l,m:extended;

Các phép gán nào dưới đây là đúng

A. k:=false; ch=a; b:=50; e:=120

B. ch:='a' ; a:=2; b:=4; c:=6

C. p:=true; ch:=a; a:=1000; f:=3.14

D. ch:="abc"; a:=2; b:=5; F:3.14

6.Kết quả của đoạn chương trình sau là gì?

N:=1900;

If (N mod 400 =0) or ((N mod 4=0) and (N mod 100 < >0)) then

write( 'N la nam nhuan') else write(N, ' khong phai la nam nhuan');

A. 1900 la nam nhuan

B. 1900 khong phai la nam nhuan

C. N khong pahir la nam nhuan

D. N la nam nhuan

7.Trong thủ tục readln(<danh sách biến vào >); nếu có nhiều biến thì giữa các biến ngăn cách bởi:

A.Dấu cách

B.Phím Enter

C.Dấu phẩy

D.Cả A và B đúng

8.Cho a,b là 2 biến kiểu thực, câu lệnh nào dưới đây là đúng?

a. readln(a,5)

B.realdn('b=',b)

C. readln(a:0:2);

D. readln(a,b)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN