Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 28 tháng 5 2020 lúc 21:44

b) (1) 2CH4 1500oC−→−−−−1500oC→ C2H2 + 3H2

(2) 2CH ≡ CH to,xt−→−−to,xt→ CH2 = CH – C ≡ CH

(3) CH2 = CH – C ≡ CH + H2 −→−−−−−toPd/PbCO3→toPd/PbCO3 CH2 = CH – CH = CH2

(4) nCH2 = CH – CH – CH2 v

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 27 tháng 5 2020 lúc 20:21

Đốt cháy 10.8g A (CxHy) -> 10.8g H2O. A có chứa 1 vòng benzen. Công thức phân từ của A là A C6H6 B C6H8 C C9H12 D C12H16

nH20=0,6

-->nH=1,2

-->nC=0,9

-->C9H12

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 21 tháng 5 2020 lúc 20:26

\(C_6H_6+3HNO_3\underrightarrow{^{H2SO4,t^o}}C_6H_3\left(NO_2\right)_3+3H_2O\)

\(CH_3-C_6H_5+3HNO_3\underrightarrow{^{H2SO4,t^o}}CH_3-C_6H_2\left(NO_2\right)_3+3H_2O\)

\(CH_3-C_6H_5+Br_2\underrightarrow{^{t^o}}C_6H_5-CH_2Br+HBr\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 16 tháng 5 2020 lúc 7:40

nCO2=4,48/ 22,4=0,2 Mol

nH20=6,48/ 18=0,36 mol

Ta có: nH20>nCO2 nên X là 1 ankan có công thức CnH2n+2=14n+2

nAnkan=nH20-nCO2=0,36-0,2=0,16 mol

Ta có: số C trong ankan=nC/nAnkan=0,2/ 0,16=1,25

-->2 ankan đó là CH4 và C2H6

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 5 2020 lúc 11:35

a,

Toluen:C6H5CH3

Benzen:C6H6

Lấy một ít làm mẫu thử cho các mẫu thử qua dung dịch thuốc tím và đun lên

+ C6H5CH3: Mất màu dung dịch thuốc tím và xuất hiện chất rắn màu đen

C6H5CH3 + 2KMnO4 ⟶ KOH + H2O + 2MnO2 + C6H5COOK

+ C6H6,H2O: Không hiện tượng

Cho 2 chất không hiện tượng qua Na

+ H2O: Có khí thoát ra

H2O+Na → NaOH+1/2H2

+ C6H6: Không hiện tượng

b,

Propin:C3H4

Propan:C3H8

Propen:C3H6

Lấy mốt ít làm mẫu thử cho các mẫu thử qua dd AgNO3/NH3

+ C3H4: Xuất hiện kết tủa vàng

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

+ C3H8,C3H6: Không hiện tượng

Cho các chất không hiện tượng qua dung dịch brom

+ C3H6: Làm mất màu brom

C3H6 + Br2 → C3H6Br2

+ C3H8: Không hiện tượng

c,

Buta−1,3−dien: CH2 = CH − CH = CH2

But−1−in: CH ≡ C − CH2 − CH3

Butan: C4H10

Lấy mốt ít làm mẫu thử cho các mẫu thử qua dd AgNO3/NH3

+ CH ≡ C − CH2 − CH3: Xuất hiện kết tủa vàng

CH ≡ C − CH2 − CH3 + AgNO3 + NH3→ CAg ≡ C − CH2 − CH3 + NH4NO3

+ C4H10, CH2=CH−CH=CH2: Không hiện tượng

Cho các chất không hiện tượng qua dung dịch brom

+ CH2 = CH − CH = CH2: Làm mất màu brom

CH2 = CH − CH = CH2 + 2Br2 → CH2Br − CHBr − CHBr − CH2Br

+ C3H8: Không hiện tượng

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 5 2020 lúc 19:27

PTHH:

\(CH_3-C_6H_4-CH_3+4KMnO_4\rightarrow KOOC-COOK+2KOH+4MnO_2+2H_2O\)

\(C_6H_5C_2H_5+4KMnO_4\rightarrow C_6H_5COOK+KOH+K_2CO_3+4MnO_2+2H_2O\)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{\text{p-xilen}}:x\left(mol\right)\\n_{\text{etylbenzen}}:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow106x+106y=3,18\left(1\right)\)

\(n_{KOOC-C6H4-COOK}=n_{xilen}=x\)

\(n_{C6H5-COOK}=n_{\text{etylbenzen}}=y\)

\(\Rightarrow n_{K2CO3}=n_{\text{etylbenzen}}=y\)

\(\Rightarrow242x+160y+138y=7,82\left(2\right)\)

\(\left(1\right)+\left(2\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,01\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{\text{etylbenzen}}=0,01.106=1,06\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_{\text{etylbenzen}}=\frac{1,06}{3,18}=33,33\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 12:11

Đặt ankylbenzen có dạng: CxH2x−6

Ta có:

\(n_{O2}=\frac{141,12}{22,4}=6,3\left(mol\right)\)

\(C_xH_{2n-6}+\left(\frac{3x-3}{22}\right)O_2\rightarrow xCO_2+\left(x-3\right)H_2O\)

\(\Rightarrow M_{CxH2n-6}=\frac{63,6\left(3x-3\right)}{6,3.2}=\frac{106}{21}\left(3x-3\right)\)

\(\Rightarrow14x-6=\frac{106}{21}\left(3x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy CTPT là X là C8H10

Bảo toàn nguyên tố "C"

\(8n_{C8H10}=n_{CaCO3}\)

\(\Rightarrow n_{CaCO3}=8.\frac{63,6}{100}=4,8\)

\(\Rightarrow m_{CaCO3}=4,8.100=480\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 8 tháng 5 2020 lúc 15:10

1. \(C_6H_5-CH-CH_3+Cl_2\underrightarrow{^{as}}C_6H_5-CHCl-CH_3+HCl\)

2. \(C_6H_5-CH_2-CH_3\underrightarrow{^{t^o,xt}}C_6H_5-CH=CH_2+H_2\)

3.\(C_6H_5-CH=CH_2+H_2\underrightarrow{^{Ni,t^o}}C_6H_5-CH_2-CH_3\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN