Bài 31 : Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn:

A. cách mạng tư sản. B. cách mạng vô sản.

C. cách mạng dân chủ tư sản. D. cách mạng tư bản chủ nghĩa.

Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

A. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

B. chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

C. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước.

D. ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Câu 3: Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt nam, đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?

A. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng B. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. D. Thành lập Đông Cộng sản Việt Nam .

Câu 4: Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Nguyễn Hồng Sơn B. Ngô Gia Tự.

C. Nguyễn Ái Quốc. D. Lê Hồng Phong.

Câu 5 : Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 là gì?

A. Thông qua luận cương chính trị của Đảng .

B. Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng

C. Bầu ban chấp hành trung ương lâm thời .

D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương .

Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở:

A. Thài Nguyên. B. Cao Bằng.

C. Hương Cảng - Trung Quốc. D. số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.

Câu 7: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?

A. Nguyễn Ái Quốc B. Trần Phú C. Trường Chinh D. Lê Duẩn

Câu 8: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở:

A. Thái Bình và Nam Định. B. Nghệ An và Hà Tĩnh.

C. Bắc Giang và Bắc Ninh. D. Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Câu 9: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Đội du kích Bắc Sơn . B. Trung đội Cứu quốc quân I.

C. Trung đội Cứu quốc quân II . D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 10: Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8 (5/1941) đã diễn ra tại:

A. Tân Trào(Tuyên Quang) . B. Pác Pó (Cao Bằng).

C. Đô Lương (Nghệ An) . D. Nà Ngần (Cao Bằng).

2 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.