Bài 18-19. Chu kì tế bào, các hình thức phân bào, nguyên phân và giảm phân - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giúp mình với!!

Bài 2. Ở 1 loài sinh vật có bộ NST 2n = 78

a. Tính số NST, số tâm động, số cromatic ở các kì của quá trình nguyên phân

b. Tính số NST, tâm động, cromatic ở kì giữa I và kì sau II của quá trình giảm phân.

Bài 3. Có 4 tế bào sinh dưỡng của một loài tiến hành nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra 128 tế bào con. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dưỡng nói trên

b. Xác định tên loài và bộ NST của loài, biết tổng số NST trong tế bào con là 1024 NST.

c. Xác định số lượng và trạng thái NST qua các kỳ của nguyên phân

Bài 4. Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ cái (2n = 24) nguyên phân liên tiếp 8 lần

a. Tính số tế bào con tạo thành

b. Tất cả các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Tính số tế bào trứng được tạo thành.

Câu 5. Có 4 tế bào sinh tinh ở tinh tinh (2n = 48) tiến hành nguyên phân 3 đợt liên tiếp, sau đó tất cả các tế bào con đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Hãy xác định:

a. Tổng số tinh trùng tạo thành.

b. Tổng số NST có trong tất cả các tinh trùng.

Được cập nhật 12 tháng 10 lúc 22:14 2 câu trả lời

Bài 1: Vịt nhà có bộ NST 2n=80. Có một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái đều có số lần nguyên phân bằng nhau ở vùng sinh sản tất cả tế bào con tạo ra đều được chuyển chính giảm phân tạo ra 160 giao tử cái và giao tử đực. Xác định:
a, Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho
b, Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong trứng
c, Số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng
d, Số NST môi trường cung cấp cho mỗi tế bào sinh dục sơ khai đã cho phát sinh giao tử.

Bài 2: Ở 1 loài, một tế bào sinh dục 2n thực hiện sự nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mới . Các tế bào con hình thành từ đợt cuối cùng đều giảm phân bình thường cho 256 tinh trùng chứa NST giới tính X
- Xác định bộ NST lưỡng bội của loài ? Số đợt nguyên phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên. Để tạo ra các tế bào con 2n đã có bao nhiêu dây thoi vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân đó?

Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu hình thành 504 nhiễm sắc thể (NST) đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Xác định bộ NST 2n của loài?

c. Trong quá trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

d. Tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo giao tử từ 1 tế bào sinh dục sơ khai

Bài 3.Ở vùng sinh trưởng của một tinh hoàn có 2560 tế bào sinh tinh mang cặp NST giới tính XY đều qua giảm phân tạo các tinh trùng. Ở vùng sinh trưởng của một buồng trứng, các tế bào sinh trứng mang cặp NST giới tính đều qua giảm phân tạo trứng.

Trong quá trình thụ tinh giữa các trứng và tinh trùng nói trên người ta nhận thấy, trong số tinh trùng X hình thành thì chỉ có 50% là kết hợp được với trứng, còn trong số tinh trùng Y hình thành thì chỉ có 40% là kết hợp được với trứng. Trong khi tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100%

a. Tìm số hợp tử XX và số hợp tử XY thu được?

b. Tính số tế bào trứng ở vùng sinh trưởng của buồng trứng.

Bài 4.Tại vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 đợt. Các tế bào con tạo ra đều trở thành tế bào sinh trứng. Các tế bào này được chuyển sang vùng chín và đã lấy của môi trường nguyên liệu tương đương 6240 NST đơn để giảm phân tạo trứng.

1. Xác định bộ NST 2n của loài

2. Tính số NST môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình tạo trứng từ 5 tế bào sinh dục sơ khai nói trên ?

3. Đã có bao nhiêu NST bị tiêu biến trong các thể định hướng?

Được cập nhật 4 tháng 10 lúc 20:46 0 câu trả lời

Câu 1 (Olympic HV 2010). Ở một cá thể của một loài sinh vật, trong tế bào đang nguyên phân quan sát thấy có 48 NST kép. Khi quan sát 3 nhóm tế bào sinh dục ở vùng chín của cơ quan sinh sản của cá thể này, thấy chúng đang phân bào ở những giai đoạn khác nhau và đếm đ­ược tổng số NST của cả 3 nhóm là 1056; trong đó tổng số NST xếp thành hai hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo ở các tế bào nhóm I có số lượng nhiều gấp 2 lần số lượng NST có cùng hình thái ở tại mỗi cực của các tế bào nhóm II; tổng số NST đơn đang phân ly về các cực tế bào của nhóm III là 768. Biết rằng trong quá trình phân bào ở các nhóm tế bào này, sự phân chia tế bào chất chỉ xảy ra một lần ở giai đoạn cuối cùng.

1- Xác định bộ NST l­ưỡng bội của loài và đó là loài gì?

2- Xác định xem mỗi nhóm tế bào đang ở vào thời kỳ nào của quá trình phân bào? giải thích?

3- Xác định số tế bào của mỗi nhóm, biết rằng nhóm I nhiều gấp 2 lần nhóm II.

4- Tính số NST đơn mà môi tr­ường nội bào cần cung cấp cho quá trình phân bào của cả 3 nhóm.

5- Tính số giao tử đư­ợc hình thành nếu các tế bào trên là tế bào sinh dục cái.

6- Tính số NST bị tiêu biến trong quá trình tạo giao tử .

Câu 2: Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản trong phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật và tế bào động vật? Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó?

Câu 3: Các nhà khoa học cho rằng khối u gây bệnh ung thư ở người được phát sinh từ một tế bào bị đột biến. Dựa trên cơ sở này hãy cho biết mô nào trong cơ thể người hay bị ung thư và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát sinh ung thư? Giải thích.

Câu 4:

a. Giải thích tại sao tế bào khi sinh trưởng đến một mức độ nhất định thì phân chia?

b. Trong sự phát sinh giao tử ở động vật bậc cao: quá trình nguyên phân và giảm phân liên quan với nhau như thế nào?

Được cập nhật 3 tháng 10 lúc 0:20 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.